תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  – הוראת שעהלשכת המנהל הכללי

יג' טבת תשפ"א
מספר: 0334
28.12.2020

 

תקנות סמכותיות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 21), תשפ"א – 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף – 2020

הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים

עדכון לסגר שלישי – 27 דצמבר 2020 עד 9 בינואר 2021

על פי התקנות בעניין הגבלת פעילות במקומות עבודה כפי שאושרו בממשלה, מעסיק לא יאפשר
הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם תחום פעילותו של מקום העבודה מפורט בתוספת השנייה,
ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.

תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת השנייה לתקנות הם:

1 – משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;
2 – קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדבקה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;
3 – בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;
4 – מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;
5 – שירותי רפואה וטרינרית;
6 – ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;
7 – שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;
8 – שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;
9 – פינוי פסולת חקלאית;
10 – שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה;
11 – מחלבות;
12 – מכוני מיון לביצים;
13 – תחנות מיון ואריזה של דגים;
14 – משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;
15 – אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;
16 – ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;
17 – שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;
18 – שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;
19 – מיתקן להחזקת בעלי חיים;
20 – דיג.

אלה:
מותרת הובלה של חומרי גלם, ציוד ואספקה לכל הפעילות החקלאית. כמו כן מותרת הגעה של כל
נותני השירותים, לרבות שמירה ואבטחה, תחזוקה, שירותי מחשוב וכיוצא באלה, הנדרשים לצורך
הפעלת מקומות העבודה המפורטים ברשימה.
בנוסף, מותרת הגעת עובדים למקומות עבודה העוסקים בייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה
אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית של מזון ומשקאות – ובכלל
זה בשווקים סיטונאים לתוצרת חקלאית, יקבים ובתי בד. פעילות חנויות מזון בשווקים
הקמעונאיים מותרת בהתאם לכללים החלים על חנויות מזון.
מותרת העבודה ביקבים, מותרת פתיחת חנויות למכירת פרחים במשלוחים בלבד.
תוקפן של הוראות אלה עד ליום 9 בינואר, 2021.

יובהר:

א. כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימה לעיל יכול להמשיך לפעול תחת הגבלות
התקנות, ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.

ב. אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום עבודה המפורט
ברשימה לעיל, ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר.

ג. מקומות עבודה שלא נכללים ברשימה יכולים להמשיך לפעול תוך שמירה על מגבלת מספר
העובדים שהגעתם הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.

ד. על פי הגדרות התקנות לשעת חירום – "עובד" – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר,
סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק
יחסי עבודה ובין אם לאו.

ו. במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר,
את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

ז. רווחת בעלי חיים: בתקופת תוקפן של ההגבלות על יציאה למרחב הציבורי (עד ליום 9
בינואר 2021), מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים, לרכישת תרופות לבעלי חיים, לקבלת
שירות רפואי לבעל חיים ולטיפול בבעל חיים )לרבות במספרות ייעודיות לצורך טיפול בכלבים
בלבד(, וכן לצורך קבלת בעל חיים בנמל תעופה ממי שחזר עימו מחו"ל ונדרש להיכנס לבידוד
במקום לבידוד מטעם המדינה (מלונית).

בברכה,
ד"ר נחום איצקוביץ
המנהל הכללי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למסמך מקור  – תקנות סמכות – לשכת המנהל הכללי – לחצו כאן