הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019

הסבר להודעה המצורפת של משרד החקלאות


לחצו כאן לטופס בדיקה

 

אלי אהרון

 

בפגישה שהתקיימה בין משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל בנוגע לחוברת בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019, הוחלט להאריך את המועד להגשת החוברת כדלקמן:

 1. ההקצאה לשנת 2019 תהיה לפי ההקצאה לשנת 2018 וזאת בהתבסס על החוברת שמולאה בשנת 2015.
 2. על כל חקלאי למלא את הנספח המצורף, אותו ניתן לקבל במחוזות משרד החקלאות או להוריד מאתר משרד החקלאות או באתר הארגון.
 3. חוברת לשנת 2020 תוגש בין התאריכים 1.1.19- 28.3.19.
 4. להלן ההודעה הרשמית של משרד החקלאות וצילום של הנספח.

 

 

מדינת ישראל                                                                                                                                                         משרד החקלאות ופיתוח כפר                                                                                                                                  הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר                                                                                                          אגף לגורמי ייצור

הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשעת 2019

והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS

שלום רב,

כידוע, הודעה על הגשת חוברת איסוף נתונים (להלן – חוברת) לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים לשנת 2019 פורסמה במאי 2018 ונקבע כי תאריך אחרון להגשת החוברת יחול ביום 31.7.2018.

עוד פורסם, כי איסוף הנתונים לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת המפקד, יהיה באמצעות מערכת GIS (מערכת מידע גיאוגרפית).

נוכח הימשכות הליך איסוף נתוני המיפוי מעבר למצופה, ומאחר שההמלצות המועברות לרשות האוכלוסין וההגירה צריכות להתבצע במועד שנקבע, הוחלט כדלקמן:

 1. רשימת ההמלצות להקצאת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2019 תתבסס על נתוני המפקד החקלאי שנערך לשנת 2015 לרבות עדכוניו במהלך השנים 2017 ו-2018, ובכפוף להמצאת נספח א' (להלן – נספח) המצורף, וזאת כשהנספח מלא על כל פרטיו וחתום על-ידי המבקש.
 2. הנספח יוגש למחוז משרד החקלאות שבתחומו מצוי המשק החקלאי (בהתאם לטבלה המצורפת) לא יאוחר מיום 4 באוקטובר 2018 (4.10.2018).
 3. האחריות לקבלת הנספח במחוז עד המועד הנקוב לעיל תחול על מגיש הבקשה בלבד.
 4. למען הסר ספק, אין בהגשת הנספח כדי להקנות כל זכות לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים לשנת 2019 או בכלל.
 5. בשלב זה תיבחן המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 רק לחקלאי אשר הגיש חוברת מפקד 2015 במועד, קיבל היתר להעסקת עובדים זרים בשנת 2018 והגיש את הנספח במועד.
 6. בהעדר נסיבות מיוחדות, חוברת עובדים זרים, שפורסמה לשנת 2019, תהווה בסיס לקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2020.
 7. בנוסף, לצורך קבלת המלצה עבוד שנת 2020, יידרש ציבור החקלאים לבצע מיפוי לחלקות אותן הוא מעבד (מיפוי GIS ) עוד בשנת 2018, ולהגיש את החוברת המעודכנת בין התאריכים 1.1.19 ועד 28.3.19.
 8. חקלאי שלא ימפה את משקו ולא יגיש את החוברת במועד, לא יהא זכאי להמלצת הקצאת עובדים זרים לשנת 2020.

להלן רשימת מחוזות המשרד ומענם:

שם המחוז מיקום טלפון פקס
צפון קריית שמונה – מועצה אזורית גליל עליון מיקוד 10200 04-6816100 04-6902597
צפון עכו – ד.נ. אושרת מיקוד 25121 04-9853011 04-9853020
עמקים סמוך למועצה אזורית גלבוע, ת.ד. 203 ד"נ גלבוע, מיקוד 1812000 04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6489127
מרכז חדרה – רח' דוד שמעוני 35 מיקוד 3836435

HADERAINFO@MOAG.GOV.IL

04-6303411

04-6303423

04-6303408
שפלה וההר קריה חקלאית ראשון לציון ת.ד. 30 מיקוד 50200 03-9559999 03-9559998
נגב מרכז חקלאי אזורי גילת, ד.נ. נגב 2, מיקוד 85282 08-9920999 08-9920996

08-9920995

08-9920970

 

לחצו כאן לטופס בדיקה