מכתב מעו"ד נאמן לשרי ממשלה: הוראות המיסוי בפרק יא' לחוק ההסדרים


י' בטבת תשס"ד, 4 בינואר 2004

תיק מס': 17090

מאת: ד"ר יעקב נאמן, עו"ד

לכבוד:
1) מר בנימין נתניהו, שר האוצר, משרד האוצר, רח' קפלן 1, ירושלים
2) מר ישראל כץ, שר החקלאות, משרד החקלאות, ת.ד. 30 דרך המכבים, בית דגן 5020
3) ח"כ אברהם הירשזון, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, משכן הכנסת, ירושלים, 91950

– דחוף ביותר –

במסירה ביד ובאמצעות פקס: 02-5635769; 03-9485835; 02-6753163

נכבדיי,

הנדון: הוראות המיסוי בפרק יא' לחוק ההסדרים

בשם מרשנו, ארגון מגדלי הירקות, הריני מתכבד לפנות אליכם בדחיפות בעניין הוראות המס שבפרק יא' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג-2003 (פרק יא' לו יקרא להלן: "התיקון לחוק"), כדלקמן:

1. לאחר דיון ממושך שהתנהל בשעתו בין המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ("מועצת הירקות") ובין רשויות מס ההכנסה, הגיעו הצדדים לידי הסכם שומות לשנת 2001 ("ההסדר"), לפיו הוכרו הפסדים של מועצת הירקות בסך של 563,000,000 ש"ח (סעיף 2 להסדר). למותר לציין הערך הכלכלי הרב הטמון בהסדר, למועצת הירקות, וכן לחקלאים מגדלי הירקות בישראל, אשר מרביתם המכרעת חברים במרשנו ומיוצגים על ידו.

העתק ההסדר, מצ"ב כנספח "א".

2. לאור האמור לעיל, הופתע מרשנו ללמוד כי בסעיף 49(50) לתיקון לחוק (סעיף 73(ג) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג -1973) העוסק בהיבטי המס של העברת נכסי מועצות הגידול לידי מועצת הצמחים המאוחדת, ובמסגרתו אומצו מספר סעיפי חוק מתוך פקודת מס הכנסה, נגרע מקומו של סעיף 103ח' לפקודת מס הכנסה. כידוע, עוסק סעיף זה באפשרות הקיזוז של הפסדי חברה מעבירה וחברה קולטת, וגריעתו מן התיקון לחוק עלולה להעלות טענה כי מאויין ההסדר שנחתם, תוך פגיעה חמורה ללא כל הצדקה בזכויות מוקנות של מועצת הירקות (שהועברו למועצת הצמחים המאוחדת) ליהנות מההסדר האמור. כנובע מכך, מתקיימת פגיעה קשה אף במגדלים עצמם, שאין למעשה חולק כי להם זכויות ברכוש המועצה.

3. אנו מניחים כי המדובר בהשמטה מקרית, שהרי לא יעלה על הדעת כי מן דהוא החליט במודע שלא להכליל את סעיף 103ח' לפקודת מס ההכנסה בתיקון לחוק, תוך פתיחת פתח להעלאת טענה לפיה נשללות זכויות קנייניות בכסות של סעיף חוק נסתר, בלא דברי הסבר מיוחדים או הפניית שימת לב חברי ועדת הכספים או הכנסת, וכל זאת – זמן קצר בלבד לאחר חתימת ההסדר וסיכומו.

4. אין צורך להכביר במילים בדבר הנזק הכלכלי האדיר והעוול הגדול הנגרמים למגדלים ממהלך העניינים האמור, לפיו מצד אחד, נחתם הסדר עם מועצת הירקות על פיו מאות מיליוני ש"ח מוכרים כהפסדים לצורך קיזוזם, ומאידך גיסא, מיד בסמוך לאחר חתימתו, התקבל התיקון לחוק שאינו מאמץ את סעיף 103ח', ולמעשה – עלול לרוקן מכל תוכן את ההסדר שזה אך נחתם על ידי רשות שלטונית מוסמכת.

5. כידוע מהלך איחוד מועצות הגידול לכדי מועצה אחת, היא 'מועצת הצמחים', נערך על אפם וחמתם של מועצות הגידול והמגדלים (בעניין זה אף הוגשו מספר עתירות הממתינות להכרעתו של בית המשפט – ראו בג"צ 4885/03, 4899/03, 4900/03, 4918/03). אין זה ראוי כי בנוסף על האיחוד, ינוצל הדבר לפגיעה כלכלית נוספת בנכסי המגדלים, הכל כפי שהוסבר.

6. בנסיבות אלו, נראה כי מן הראוי שתינקט יזמה מיידית לתיקון השגגה שנפלה (כך אנו רוצים לקוות), באמצעות מהלך מהיר לתיקון החקיקה, באופן שיסיר את העיוות הקיים.

7. למותר לציין, כי אין באמור במכתב זה כדי לאשר כי משמעות אי הכללתו של סעיף 103ח' לפקודה במסגרת התיקון לחוק, אכן מונעת העברת ההפסדים, בייחוד על רקע האמור לעיל, והדרישה האמורה לתיקון מופנית לשם הסרת ספיקות בלבד.

אודה אם ניתן יהיה להשיב למכתבי זה בהקדם.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרות ופרטים נוספים, ככול שיידרשו.

בכבוד רב ובברכה –
ד"ר יעקב נאמן, עורך-דין

העתקים:
1) עו"ד עדנה ארבל, מ"מ היועץ המשפטי לממשלה – באמצעות פקס: 02-6274481
2) עו"ד אנה שניידר, היועצת המשפטית לכנסת – באמצעות פקס: 02-6753495