הנחיות לחקלאים ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
פירוט נושאי הבטיחות העיקריים שנבדקים במשקים החקלאיים על-ידי מפקחי העבודה

יאיר גולדשמיד, מפקח חקלאות ארצי, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה מקיים במהלך השנה מבצעים וביקורי פיקוח שוטפים להגנה על בטיחות העובדים בחקלאות ובריאותם. צוותים של המינהל מבקרים במשקים ביישובים, בוחנים את סידורי הבטיחות בהם ומוודאים שהם מתקיימים כנדרש. קיום דרישות החוק הינו תנאי לעבודה בטוחה, ואי השמירה עליהן מסכנת את העובדים וחושפת את בעל המשק לתביעות הן מצד המדינה ומינהל הבטיחות והן מצד כל עובד שעלול להיפגע. הודעה זו מבהירה מהם נושאי הבטיחות העיקריים שנבדקים על ידי מפקחי העבודה:

א. כל חלק מסוכן בטרקטור או במכונה חקלאית יהיה מגודר ומוגן לבטח. לדוגמא: הקרדן – מעביר הכוח מהטרקטור למכונה, יהיה מגודר לכל אורכו, כולל בנקודות החיבור לכלי, כך שתימנע פגיעה במפעיל הטרקטור או בעובד אחר. על כל טרקטור יהיו מורכבים מסגרת או תא בטיחות מקוריים. רק עובד בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף רשאי לנהוג בטרקטור או במלגזה.

ב. עובדים (זרים וישראלים) בחומרי ההדברה יודרכו על השימוש הנכון והבטיחותי בהם ויצוידו בציוד מגן אישי מתאים כגון מסיכת חצי פנים (תקן (EN-140או שלמה (תקן (EN-136עם מסנן להגנה על דרכי הנשימה בהתאם לרשום בתוויות (בדרך כלל מסנן משולב נגד גזים וחלקיקים לפי תקן EN-14387, מסוג (ABEK-P, משקפי מגן (תקן (EN-166, כפפות ( תקן (EN-374/3, בגדי עבודה ועליהם סרבל, נעלי עבודה גבוהות וסגורות וכובע. יש להקפיד ולשמור על קיום כל ההוראות שרשומות על תוויות האריזה של חומרי ההדברה, כולל על אופן אחסונם במחסן מסודר שמיועד לכך. יש להנחות כל עובד, אחרי כל פעולת ריסוס, להתרחץ במקלחת עם מים חמים וסבון, ללבוש בגדים נקיים ולכבס את בגדי הריסוס בנפרד מהכביסה הרגילה. במקרה שעובד חש ברע, יש לאפשר לו להיבדק על-ידי רופא.

ג. חובת המעסיק להדריך את עובדיו, בשפה שמובנת להם, על הסיכונים במקום העבודה וכיצד להתגונן מפניהם. יש לקיים הדרכות אלה לפחות פעם אחת בשנה, וכן לפני שמתחילים להעסיק עובד חדש או כאשר מדובר בסוג עבודה שעובדים טרם התנסו בו. ההדרכות לעובדים יתועדו בפנקס הדרכה בו יירשמו שמות המשתתפים, תאריך ומשך ההדרכה, שם המדריך ונושאי ההדרכה.
ניתן עדיין לקבל, כשירות ללא תשלום, הדרכות באמצעות ניידת המוסד לבטיחות ולגהות שתגיע, בתיאום מוקדם עמם, עד למשק, ובה יקבלו העובדים הדרכה בשפתם.

ד. בעלי מלגזות, טרקטורים עם תורן הרמה וכלי לחץ (כגון קומפרסור) נדרשים לבצע בהם בדיקה תקופתית באמצעות הזמנת שירות של בודק מוסמך לכלים אלה. יש לבחור בבודק מוסמך מתוך רשימת הבודקים המוסמכים הנמצאת באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית באינטרנט.

ה. כל עובד בגובה מעל 2 מטרים מוגדר כ"עובד בעבודה בגובה". הוא חייב לקבל הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה, לבצע את העבודה בהתאם לתקנות (כולל שימוש בציוד המגן האישי שהמעסיק סיפק לו) ולהציג, בעת הצורך, אישור בר תוקף על השתתפותו בהדרכה.

ו. בדיקות מערכות החשמל במשק החקלאי יבוצעו על-ידי חשמלאי שמוסמך לכך.

ז. על כל תאונת עבודה שכתוצאה ממנה עובד נעדר מהעבודה יותר מ-3 ימים, יש למסור הודעה למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. הודעה על תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי איננה פוטרת מחובת ההודעה כאמור גם למינהל הבטיחות.
במהלך ביקורי הפיקוח ייבדקו במקום העבודה נושאי בטיחות נוספים על-פי הצורך.

בדרך כלל, לאחר הביקורים, מפקחי המינהל שולחים מכתבי סיכום ונותנים זמן סביר לתיקון הליקויים אם התגלו כאלה. בסמכות מפקחי העבודה להוציא צווי שיפור ובטיחות על מנת לחייב את המעסיקים לקיים את דרישות החוק. אנו מצפים לשיתוף פעולה מצדכם, בעלי המשקים, למען הבטיחות והבריאות שלכם ושל עובדיכם.