משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף-2020

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש"ף – 2020

הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד

עדכון מס' 8, מיום 26.4.20

 

על-פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22 במרץ 2020, כפי שעודכנו ביום 19 באפריל 2020, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים לפי הגבוה ביניהם. המגבלה של מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת. בהתאמה, המגבלות המיוחדות בעניין "התו הסגול", אף הן אינן חלות על מקומות העבודה המנויים בתוספת.

תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת ואשר פטורים ממגבלת מספר העובדים ומהוראות "התו הסגול", הם אלה:

 1. משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;
 2. קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;
 3. בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;
 4. מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;
 5. שירותי רפואה וטרינרית;
 6. ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;
 7. שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;
 8. שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;
 9. פינוי פסולת חקלאית;
 10. שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה;
 11. מחלבות;
 12. מכוני מיון לביצים;
 13. תחנות מיון ואריזה של דגים;
 14. משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;
 15. אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;
 16. ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;
 17. שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;
 18. שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;
 19. מתקן להחזקת בעלי חיים.

בנוסף, לא תחול מגבלת מספר העובדים במקום עבודה על:

 1. ייצור, יבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה, הספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונית וסיטונית של מזון – ובכלל זה פעילות השווקים הסיטוניים;
 2. הספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל תחומי הפעילות המפורטים ברשימה, תוכל להמשיך כסדרה, ובלבד שמספר העובדם יצומצם ככל האפשר למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית.

יובהר:

 • כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא, ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.
 • אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום עבודה המפורט בטבלה לעיל, ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר.
 • מקומות עבודה שלא נכללים ברשימה (לדוגמה: דייגים בעלי רישיון דיג מקצועי), יכולים להמשיך לפעול תוך שמירה על מגבלת מספר העובדים (לא יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם), או ללא מגבלה על מספר העובדים, אם הם עומדים בהוראות "התו הסגול".
 • על פי הגדרות התקנות לשעת חירום – "עובד" – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.
 • מותרת הובלה של חומרי גלם, ציוד ואספקה לכל הפעילות החקלאית. כמו-כן מותרת הגעה של כל נותני השירותים, לרבות שמירה ואבטחה, תחזוקה, שירותי מחשוב וכיוצא באלה, הנדרשים לצורך הפעלת מקומות העבודה המפורטים ברשימה.
 • במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 • האמור לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום, בעניין הגבלת מספר העובדים במקום עבודה, כלומר מיום 22.3.2020 ועד ליום 30.4.20 בחצות.

בתקופה שעד ליום 03.5.20, חלות גם ההוראות הבאות:

 • במקומות העבודה המותרים, יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. במקומות עבודה בהם הדבר אינו אפשרי (לדוגמה, בחלק מקווי הייצור במשחטות, בתי מטבחיים, בתי אריזה, מחלבות), ניתן לעבוד במרחק של פחות מ-2 מטרים בין אדם לאדם, אך חובה לנקוט באמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 • הגעה למקומות העבודה ו/או לבתי העסק שבטבלה לעיל, אפשרית ברכב פרטי רק אם יש עד שני אנשים ברכב, או בשירות הסעה הפועל לפי הנחיות משרד הבריאות המפורסמות באתר האינטרנט. אם נדרשת הגעה לאתר חקלאי ברכב עבודה (לדוגמה, הובלת כוורות במשאית בין נקודות הצבה), ניתן לנסוע עד שלושה נוסעים ברכב תוך הקפדה על נקיטת אמצעים למניעת הדבקה.
 • יש להקצות לעובדים ציוד אישי קבוע ככל הניתן. יש לחטא ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, לפני העברתו מאדם לאדם. יש להנחות את העובדים לשמור על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. יש להקפיד על מדידת חום טרם הגעת העובדים למקום העבודה ועל קבלת הצהרה בכתב מהעובדים לעניין מדידת חום והעדר תסמינים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • פעילות השווקים הקמעוניים הפתוחים אסורה, אך מותרת מכירה בטלפון או באינטרנט מחנות הנמצאת בשוק קמעוני, אף שהוא שוק פתוח, וכל עוד החנות פועלת כמחסן, ללא קבלת קהל.
 • ניתן להפעיל חוות וססים למתן שירותי רכיבה טיפולית. יש להקפיד על קיום הנחיות משרד הבריאות בעניין שמירה על היגיינה, ובכלל זה עטיית מסכות וכפפות וחיטוי משטחים, כלים וציוד.
 • רווחת בעלי חיים: כשם שמותרת יציאה מבית לרכישת מזון, כך מותר יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים; כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירותים חיוניים לאדם, כך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לבעלי חיים, וכן לטיפול בבעלי חיים.

 

בברכה,

שלמה בן-אליהו                                                          עו"ד אפרת אביאני

המנהל הכללי                                                              היועצת המשפטית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר                                     משרד החקלאות ופיתוח הכפר