אל: מנכ"ל משרד החקלאות

 

הנדון: בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל- ענף החקלאות

 

התחייבות

במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ננקטים צעדים למיגור הנגיף וביניהם צמצום משמעותי של כניסת פועלים

לישראל.

במסגרת ההחלטות המקבלות, תותר כניסתם של פועלים וסוחרים פלסטיניים רק לסקטורים חיוניים למשק, בתחומים

הבאים: בריאות, סיעוד, חקלאות ובניין.

      כניסת המועסקים תתבצע בתנאי שהמעסיק יעמוד בתנאים הבאים ויחתום על הטופס המצ"ב:

 1. הלנת המועסקים למשך 30 ימים באופן רציף.
 2. לאחר כניסת המועסק לישראל ,ככלל, ישהה במשך 30 ימים במתחם ייעודי המוגדר על ידי המעסיק.
  במידה וחזר המועסק לשטחי יו"ש במהלך 30 ימים אלו, לא יורשה לחזור למקום עבודתו.

 

אני/אנו החתום/ים מטה מבקש/ים לאשר הלנת תושבי יש"ע המועסקים אצלנו בצורה מאורגנת וברשותם רישיון עבודה בתוקף מהנימוקים הבאים  :  

__________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

הנני/נו להתחייב להלין עובדים אשר בידם התרי הלנה בלבד, הלנת עובדים כאמור תעשה עפ"י הנדרש  כדלהלן:

 1. להסדיר מקום לינה הולם לעובד בכתובת האמורה בנספח הרצ"ב, ובהתאם לסטנדרטים המפורטים מטה:
  • אמצעי לינה (מיטה וכו' במבנה מגורים).
  • שירותים בתנאים סניטציה.
  • עזרה ראשונה.
  • פינה לצרכים אישיים כגון אכילה ושתייה.
 2. לאחר סיום העבודה ישהה העובד במקום הלינה כמצוין בנספח בלבד.
 3. לדווח מידית למתאם תעסוקה באזור ולמדור התשלומים על כל שינוי או הפסקת העסקת העובד מכל סיבה.
 4. למנות נאמן ביטחון להשגחה על העובדים וטיפול בצרכיהם. הנאמן יפעל כדלהלן:

שמירת ת.ז של העובדים אצל המעסיקים עם כניסתם לישראל ועד מועד עזיבתם מישראל, כאשר התעודה תוחזק בסמוך למקום עבודתם או לינתם.

 • הנאמן ינהל יומן נוכחות יומי שבו יצוין שם העובד, מקום העבודה ושעות עבודתו.
 • נאמן הביטחון יפקח על העובדים ויוודא שהייתם במקום הלינה.
 • הנאמן ידווח על התנהגות חריגה של העובדים או מי מהם למתאם התעסוקה ולרשות האוכלוסין.
 • דיווח של המעסיק למשטרת ישראל ולמדור התשלומים על היעדרות/העלמות העובד.
 1. לפעול ע"פ הנחיות נוספות כפי שיקבעו ע"י רשות האוכלוסין.
 2. כל הפרה מהתחייבות זאת תגרור שלילה של אישורי הלנה וצעדים נוספים כנדרש.

 

פרטי המעסיק

 

שם המעסיק ____________________  סמל המעסיק __________________  ענף______________

 

כתובת המפעל/העסק ___________________ מס' טלפון _______________ מס' פקס____________

 

שם נאמן בטחון ________________ מס' ת.ז _________________ מס' טלפון_________________

 

חתימה וחותמת המעסיק______________________

 

 1. 3. פרטי העובדים במפורט בנספח.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

נספח פרטי העובדים לבקשה והתחייבות להלנת עובדים

 

שם המעסיק: ______________________        מס' המעסיק:_______________________ 

שם מלא ת"ז
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

הערה: יש לרשום כתובת מדויקת בה לנים הפועלים )ללא ציון כתובת מדויקת – הבקשה לא תכובד) חתימה וחותמת המעסיק:_________________ 

להורדת טופס בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל – לחצו כאן