השוק הסיטוני הקיים בתל-אביב הינו הגדול ביותר בישראל, ולפיכך הפעלתו בדרך בלתי תקינה פוגעת בשיווק הסדיר של ירקות, פוגעת באיכות התוצרת, תוך הגדלת שיעורי הפחת, וכתוצאה מכך פוגעת קשות בפרנסתם של ירקני ישראל.

קשיי נגישות לשוק בת"א מובילים לעתים תכופות יצרנים לספק את תוצרתם בדרכים חלופיות, אף כי הן מגדילות את פער התיווך, מייקרות את המחירים לצרכן ומספקות למגדלים תמורה נמוכה יותר עבור תוצרתם.

הקמת שוק מודרני ויעיל הינה תנאי הכרחי להתפתחות הענף. תנאי מסחר ואחסון ברמה גבוהה קלאייאפשרו הספקת תוצרת איכותית, מחירים נמוכים יותר לצרכן לצד תמורה נאותה לושמירה על איכות הסביבה.

לקראת הכנסת הסטנדרטים בירקות ופירות, הקמת שוק חדש היא תנאי הכרחי להשוואת רמות התוצרת ולאכיפת הסטנדרטים.

יש להתייחס להקמת שוק סיטוני כאל פרוייקט ציבורי לאומי, כפי שמקובל במדינות מתוקנות בעולם.

רק ההכרה בו כפרוייקט לאומי תאפשר להקימו באופן המהיר ביותר והזול יותר, ואלו שני תנאים הכרחיים לקידום פרוייקט חיוני זה.

בברכה
מאיר יפרח
מזכיר ארגון מגדלי ירקות