קרן השתלמות למגדלי הירקות

‏9 בנובמבר, 2003

תיק מס' 16963
מבלי לפגוע בזכויות

מאת: אמיר שריה, עורך דין

לכבוד:
1) מר יעקב סיטון, מנכ"ל מועצת הפרחים והמועצה הזמנית והממונה על הארגון מחדש, ת.ד. 7158, תל אביב 61071.
2) מר ישראל כץ, שר החקלאות ופיתוח הכפר ויו"ר המנהלה הזמנית, משרד החקלאות, ת.ד. 30 דרך המכבים, בית דגן 50200.

-דחוף ביותר-
במסירה ביד ובאמצעות פקס:
03-9485835; 03-6958810

אדונים נכבדים,

הנדון: קרן השתלמות למגדלי הירקות

בשם מרשנו, ארגון מגדלי הירקות ("הארגון"), המייצג אלפי מגדלי הירקות בישראל ("המגדלים"), הרינו מתכבדים לפנות אליכם בעניין שבנדון, כדלקמן:

1. כידוע, בזמנו הקימה המועצה לייצור ושיווק של ירקות ("המועצה"), קרן השתלמות שנועדה לפעול לקידומם המקצועי של ענף גידולי הירקות ושל המגדלים (להלן: "הקרן"). בין היתר, שמה לעצמה הקרן למטרה לממן השתלמויות והכשרה מקצועית של המגדלים לרבות קורסים לניהול משק ונסיעות השתלמות, ולתת למגדלים בטוחות כנגד אשראי.

2. הקמתה של הקרן, בוצעה בהתאם לסמכותה של המועצה על פי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959 ("החוק"), ואושרה על ידי השרים הנוגעים לעניין. פעילות הקרן, ממומנת כולה מעודפי כספי ההיטלים שגבתה המועצה מאת המגדלים, במהלך השנים.

3. פעילות הקרן, המשתמשת בכספי ההיטלים לצורך תשלום למגדלים ששילמו היטלים אלו, תואמת את מדיניותו הנוכחית של שר החקלאות, אשר חזר והצהיר לא פעם בקשר עם חקיקתו של פרק החקלאות (פרק יא') שבחוק ההסדרים ("חוק ההסדרים"), כי תכליתו הטבת מצב החקלאים, והשבת כספי היטלים לידיהם. כך למשל, בתגובת ב"כ המדינה לעתירה שהוגשה על ידי התאחדות חקלאי ישראל בבג"צ 4918/03 ("התגובה"), נאמר, בין היתר, כי (פסקה 21):

"פרק החקלאות [שבחוק ההסדרים] קבע הוראות המסדירות את איחוד המועצות החקלאיות, וזאת על רקע התכלית של התייעלות, צמצום בהוצאות, הקטנת הנטל הכלכלי המוטל על החקלאים, הבטחת היתרונות לגודל והתאמת פעילות המועצות לתהליכים ולשינויים בסקטור החקלאי."

וכן, בדבריו של שר החקלאות במהלך הדיון שנערך בעניין פרק החקלאות שבחוק ההסדרים בועדת הכספים של הכנסת ביום 14 במאי 2003, נאמר כי (עמ' 41 לפרוטוקול הדיון):

"זה [חוק ההסדרים] נועד לטובת החקלאות והחקלאים"

ועוד הוסיף ואמר שר החקלאות באותו מעמד, כי (עמ' 46 לפרוטוקול הדיון):

"מי שבאמת רוצה את טובת החקלאים והחקלאות האמיתית, על כל גווניה – במושב, בקיבוץ, החקלאות הפרטית – מי שרוצה לחסוך, להתייעל ולאפשר לטפל בדברים, שיתמוך בדבר הזה [חוק ההסדרים]"

4. לאור האמור לעיל, נדהם מרשנו ללמוד על החלטת המנהלה הזמנית של המועצה מיום 22 בספטמבר 2003, לפיה יש לבטל כל החלטה קודמת הנוגעת להעברת כספים לקרן לקידום מקצועי ("ההחלטה"). ברור, כי החלטה זו עומדת בסתירה מוחלטת לכל אחת מאלה:

א. ביטול הקרן באופן שרירותי כך סתם וללא כל הנמקה, אינו עומד בקנה אחד עם רוחו ותכליתו של החוק ועם תפקידי מועצת הירקות כפי שהוגדרו בחוק (!!), שכן – הוא פוגע בענף החקלאות ובמגדלים תחת לדאוג לרווחתם ולקידומם המקצועי;

ב. ביטול הקרן, שכל תכליתה והווייתה דאגה כנה ואמיתית לאינטרסים המקצועיים של המגדלים וענף החקלאות, אינו עומד בקנה אחד עם תכלית חוק ההסדרים (!!) (שנועד כאמור, להביא להתייעלות המגזר החקלאי ו"צמצום משמעותי בנטל הכלכלי המוטל על כתפי המגדלים" (סעיף 9 לתגובה)), שמכוחו פועלת המנהלה הזמנית של המועצה שקיבלה ההחלטה (!!);

ג. ההחלטה ואופן קבלתה, אינן עומדות בקנה אחד עם כללי מנהל תקין (!!). מושכלות יסוד בדין המנהלי הנן כי אל לה למועצה לקבל החלטה הפוגעת בציבור המגדלים באורח חד צדדי, מבלי שנתנה כל טעם להחלטתה ומבלי שנתנה למגדלים, שכאמור נפגעים באופן תהומי מההחלטה, זכות טיעון. ודאי נכונים הדברים, אף ביתר שאת, שעה שמדובר בהחלטה העומדת בסתירה מוחלטת להחלטה מנהלית קודמת שקיבלה אותה המועצה בדבר הקמת הקרן, עליה הסתמכו המגדלים;

ד. ההחלטה פוגעת באינטרס ההסתמכות של המגדלים, להם זכויות מוקנות ליהנות מכספי הקרן, משעה שהוקמה.

5. במאמר מוסגר יודגש, כי יש טעם לפגם בכך שקרן השתלמות אשר הוקמה והופעלה על ידי מועצה נבחרת לטובת המגדלים, מבוטלת באבחה כך סתם, על ידי מועצה זמנית ממונה מטעם, בלתי נבחרת ולא יציגה. הדברים אף חמורים שבעתיים, שעה שהפעולות נעשות כאשר צו ביניים שיצא תחת ידו של בית המשפט העליון והמורה את המנהלה הזמנית שלא לעשות כל שימוש שאינו לצרכים שוטפים בנכסי המועצות, נמצא תלוי ועומד (!!). ויודגש פעם נוספת, כל זאת נעשה כאשר הקרן בה עסקינן אינה עושה כל שימוש בכספי ציבור, אלא בכספי עודפי ההיטלים שנגבו מהמגדלים עצמם בעמל כפיהם לאורך שנים רבות (!!).

6. קשה להשתחרר מן הרושם כי ההחלטה שהתקבלה במוסדות המנהלה הזמנית שבראשה עומד שר החקלאות, מהווה נדבך נוסף במדיניותו הפוליטית (העקבית) של השר, שמטרתה "ריסוק" הארגונים החקלאיים והשתלטות על נכסיהן.

7. לאור כל האמור לעיל, הנכם מתבקשים לחזור בכם מהחלטתכם על אתר, ולהמשיך בניהול והפעלת הקרן כסדרה, לרבות המשך העברת עודפי כספי ההיטלים אל הקרן, כפי שנעשה עד עתה.

כמו כן, הנכם נדרשים לאשר לארגון בכתב, כי הנכם מתחייבים להמשיך ולנהוג בדיוק באותו אופן בו נהגה המועצה הנבחרת עד כה בכל הנוגע להפעלת הקרן ולהעברת כספי היטלים אליה.

8. להסרת כל ספק, אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא אמור בו כדי לגרוע ו/או למצות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה העומדת למרשנו על פי דין. היה ולא תנהגו כאמור לעיל, לא יהסס הארגון, בשמם של המגדלים, לנקוט כנגדכם בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותו על-פי כל דין.

בכבוד רב ובברכה,
אמיר שריה, עורך דין