עדכון תעריפי המים לחקלאות – ינואר 2020

בחודש ינואר חל שינוי בתעריפי המים על-ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים, המבוצע על-ידי רשות המים.

להלן פירוט התעריפים שנקבעו לינואר 2020, המשקפים, מעבר לעלות המים החדשה של צרכני מקורות, גם את דמי המים שישלמו למפיקים הפרטיים – שפירים על-פי הגדרתם, המצויים באזורים בני חלופה וללא חלופה ומים מליחים.

  1. כללי
  2. התעריפים המובאים כאן הם של ינואר 2020, ערך המים בינואר וביולי 2019 וערך המים ביולי 2017 (כי אז נקבעו לראשונה התעריפים שבמסגרת תיקון חוק המים).
  3. כאמור, מעבר לשינויים הריאליים בתעריפי המים, רשות המים מעדכנת את התעריף מדי חצי שנה על-פי סל מדדים המורכב מהמדד הכללי, מדד שכר עבודה ומדד החשמל.
  4. סל המדדים, כפי שפורסם על-ידי רשות המים, הצביע על התייקרות חצי שנתית של 1.3% ביולי 2017.
  5. עדכון סל המדדים מאז יולי 2017 ועד ינואר 2020 (כולל) מופיע בטבלה:
הסעיף

בתקנות

סוג המים יולי

2017

ינואר

2019

יולי

2019

ינואר

2020

1.1.7 מים שפירים 1.98 2.007
לאזורים בעלי חלופת שפירים 1.858 1.858
לאזורים נעדרי חלופת שפירים 1.580 1.580
כמות נחרגת עד 10% 3.3 3.343 3.321
כמות נחרגת מעל 10% 5.708 5.846 6.071
מים לאדמות כבול 0.850 0.861 0.872 0.866
1.2.1 מי שפד"ן 1.104 1.250 1.266 1.348
כמות נחרגת עד 10% 3.343 3.321
           כמות נחרגת מעל 10% 5.846 6.071
1.3.1 קולחים ללא מגבלות השקיה 1.175 1.189 1.204 1.196
כמות נחרגת עד 8% 1.495
כמות נחרגת מעל 8% 1.794
1.3.2 קולחים עם מגבלות השקיה 1.023 1.035 1.029
כמות נחרגת עד 8% 1.286
כמות נחרגת מעל 8% 1.543
1.6 מים מליחים לחקלאות  – בסיס 1.508 1.394 1.385
   מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) 1.357 1.255 1.247
   מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 ל-3.4 (דצימוס) 1.267 1.171 1.163
   מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 3.4 ל-4.1 (דצימוס) 1.146 1.059 1.053

 

  1. תעריף לחקלאות של מים שפירים
  • עד סוף חודש יוני 2019 – תעריף המים השפירים היה זהה לכל צרכני מקורות. החל מחודש יולי – התעריף פוצל והוא נהפך לגבוה יותר לצרכנים באזורים שהוגדרו על-ידי רשות המים כאזורים בני חלופת מים נחותים – במקום 1.81 שקל/למ"ק. לאחר עדכון המדדים המחיר עלה ל- 1.858 שקל /מ"ק. לצרכנים באזורים, בהם הוגדר כי אין חלופה של מים נחותים, התעריף היה 1.58 שקל/מ"ק.
  • נושא הגדרת התעריפים על בסיס אזורי שרוי במחלוקת גדולה מצד החקלאים. יחד עם זאת, ללא הכרעה לטובת החקלאים על-ידי בג"צ, ההפעלה מתבצעת על-פי הגדרת רשות המים.

 

  1. מי שפד"ן

השינוי הגדול חל בייקור של מי השפד"ן. הייקור החל ביולי 2019 וכלל מתווה לייקור עד שנת 2021. זהו שינוי גדול לחקלאות הדרום.

 

רשמה: אילנה דרור

 

עדכון תעריפי המים לבית – ינואר 2020

להלן ריכוז השינויים :

1.תעריף מקורות:

בהנחה של צריכת הכמות המוכרת וזו שמעליה ביחס של 50:50 (%), חלה עלייה של 3.8% בתעריף מקורות לצריכה הביתית כדלהלן:

הסעיף בתקנות תעריף מקורות ינואר

2019

יולי

2019

ינואר

2020

השינוי ינואר 20 לעומת יולי 19
3.1.1.1 לכמות מוכרת 0.594 0.732 0.956 30.6% ללא מע"מ
3.1.1.2   מעל הכמות המוכרת 5.708 5.846 6.071 3.8% ללא מע"מ
ממוצע 50:50 3.151 3.289 3.514 3.8% ללא מע"מ
3.1.1.3 גינון ציבורי 4.449 4.512 4.786 6.1% ללא מע"מ
   תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד
לכמות מוכרת 3.340 3.538 3.787 7.0% כולל מע"מ
  מעל הכמות המוכרת 9.415 9.613 9.863 2.6% כולל מע"מ
גינון ציבורי 7.216 7.065 7.634 8.1% כולל מע"מ

 

2.פירוט תעריפי המים אשר בתוקף מ-1 בינואר 2020:

מחיר המים הביתיים המסופקים על-ידי הספקים המקומיים כולל את רכיב המים בלבד – ללא עלות הביוב (הנקבעת בכל מועצה אזורית בנפרד). מחיר זה נקבע על-ידי רשות המים, על-ידי כך שהיא מניחה רכיב ביוב ממוצע לכלל המועצות האזוריות בגובה 3.54 ש"ח/מ"ק מים (הנחה זו תקפה בחישובים הנלווים לפחות שנתיים) וכן את המרווח שיישאר ליישובי הספר בהנחת פחת גבייה של 1.5%.

יש לציין שמאז החלת תיקון 27 לחוק המים, חלה באופן קבוע עליית מחיר גבוהה יותר לכמות המוכרת, דבר שמביא לייקור משמעותי יותר למשפחות מרובות במספר הנפשות.

מכאן מתקבלים השינויים הבאים:

תקנה   ינואר 2019 יולי 2019 ינואר 2020 שיעור שינוי יולי 19 לעומת ינואר 20
המחיר לצרכן מים – כולל מע"מ
א3.1.3.2 לכמות מוכרת 3.340 3.538 3.787 7.0%
רכיב מים ללא מע"מ
לכמות מוכרת 2.854 3.024 3.237 5.6%
תעריף מקורות – ללא מע"מ
3.1.1.1 לכמות מוכרת 0.594 0.732 0.956 30.6%
ב3.1.3.2 מעל הכמות המוכרת 5.708 5.846 6.071 3.8%
ממוצע 50:50 3.15 3.29 3.51 6.8%
יתרה לספק המים – ללא מע"מ
לכמות מוכרת 2.26 2.292 2.281 -0.5%

 

 

רשמה: אילנה דרור