ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2006

 
קנט מחדשת את ביטוח אגוזי האדמה ומציעה תוכנית משופרת, במטרה להתאים למגדל תוכנית אישית, על-פי צרכיו. לרשות המגדל, עומדת האפשרות לבחור בין ארבע רמות ביטוח, הנבדלות בדמי הביטוח, בהגדרת מקרה הביטוח ובשיעור ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כמותי. שלוש רמות הביטוח הראשונות נותנות כיסוי ביטוחי מקיף ומכסות, בנוסף לנזקי גשם, גם נזקים כמותיים כתוצאה מתנאים אקלימיים חריגים ופגיעת מחלות ומזיקים, שלא ניתן להתגבר עליהם באמצעים סבירים ומקובלים. שלוש רמות אלו נבדלות זו מזו בשיעור ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כמותי ובדמי הביטוח. רמת הביטוח הרביעית מציעה כיסוי רק לנזק איכותי כתוצאה מגשם וכן לנזק מוחלט לשתילים כתוצאה מסערה, סופת חול או ציפורים.