בג"צ 4918/03 – התאחדות חקלאי ישראל נגד הכנסת ואחרים

כ' בטבת, תשס"ד, ‏14 בינואר, 2004

תיק מס' 16485

מאת: ד"ר יעקב נאמן, עורך דין

לכבוד:
עו"ד דנה בריסקמן
סגנית בכירה א' לפרקליטות המדינה
פרקליטות המדינה
רחוב צאלח א-דין 29
ירושלים 91490

מבלי לפגוע בזכויות
-דחוף ביותר-
באמצעות פקס: 02-6466655

ח.נ.,

הנדון: בג"צ 4918/03 – התאחדות חקלאי ישראל נ' הכנסת ואח'

בשם מרשתנו, עמותת התאחדות חקלאי ישראל, הרינו מתכבדים לפנות אליכם בדחיפות בעניין שבנדון, כדלקמן:

1. כידוע לכם, הוציא בית המשפט תחת ידו, ביום 28 ביולי 2003, צו ביניים המורה כי עד להכרעתו של בית המשפט הנכבד בעתירה שבנדון, לא ייעשה שימוש ברכוש המועצות החקלאיות ובנכסיהן אלא לשם הניהול השוטף של ענייניהן (להלן: "צו הביניים"). לשלמות התמונה יצוין כי בית המשפט אף הוציא, ביום 24 ביולי 2003, צו על תנאי בעתירה זו.

העתק צו הביניים, מצ"ב כנספח "א"; העתק צו על תנאי, מצ"ב כנספח "ב".

2. ביום 30 בדצמבר, 2003 – ערב כניסתן לתוקף של ההוראות האופרטיביות שפרק יא' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג – 2003, האריך בית המשפט את תוקפו של צו הביניים, כך שימשיך לעמוד על כנו עד שיאמר בית המשפט את דברו בעניין העתירה.

העתק ההחלטה, מצ"ב כנספח "ג".

3. לאור האמור, הופתעה מרשתנו לגלות אפוא, כי בעיצומם של ימים אלה מתבצעים על ידי מרשכם שינויים מערכתיים מרחיקי לכת ויקרי תקציב במועצות החקלאיות, ובהם – העברת כל משרדי ונכסי המועצות למשכן חדש. למותר יהיה לציין את העלות הגבוהה העולה כדי מיליוני שקלים הכרוכה במעבר זה – עלות שודאי תכוסה מכספי המועצות החקלאיות עצמן.

4. מעשים מעין אלה בנסיבות העניין, מהווים הפרה ברורה של צו הביניים ובכך מעידים על זילות יוצאת דופן בבית המשפט ובהחלטותיו, תוך ניסיון שקוף להעמיד אותו בפני מעשה מוגמר טרם יכריע הוא בעתירה. ודאי נכונים הדברים האמורים ביתר שאת במקרה דנא, עת ביצוען המיידי של הפעולות המתבצעות אינו נדרש כלל, וניתן לדחותן בנקל וללא כל פגיעה באינטרס כלשהו, עד לאחר בירורה הקרוב של עתירה זו על ידי בית המשפט הנכבד.

5. על רקע דברים אלה, ועד לבירורה של עתירה זו על ידי בית המשפט הנכבד, נדרשת בזאת המדינה לחדול לאלתר מביצוע כל פעולה אשר יש בה כדי לשנות את המצב הנוכחי במועצות החקלאיות ו/או להביא לפגיעה בלתי הפיכה בנכסי המועצות ובפעילותן.

6. אנו יוצאים מנקודת הנחה כי אף אתם הנכם מכירים בצורך שלא לשנות מצב קיים טרם הכרעת בית המשפט בעתירה, ולפיכך תכבדו את דרישתנו במכתב זה. אם אין זה המצב, אנא הודיעו לנו על כך בדחיפות, על מנת שמרשתנו תוכל לשקול צעדיה המתחייבים מכך.

7. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור במכתבנו זה כדי למצות את כל טענות מרשתנו בעניין שבנדון ו/או כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה על פי כל דין.

בכבוד רב ובברכה
ד"ר יעקב נאמן, עורך דין